Biography of Buck-Tick

Buck-Tick (Or BUCK-TICK, pronounced “Bankuchiku”, here meaning “cannon”) is a rock band formed in 1983 in Fujioka, Japan. Atsushi Sakurai (vocals), Hisashi Imai (guitar), Hidehiko Hoshino (guitar), Yutaka Higuchi (bass)… Read more